Norsk Polarinstitutt støtter at forvaltningen bruker føre-var-prinsippet for å ivareta naturmangfoldet på Svalbard, og ser behovet for en innstramming i regelverket for å redusere påvirkning på naturmangfoldet på Svalbard.

Bakgrunn

I arbeidet med miljøregelverket har Norsk Polarinstitutt levert kunnskapsgrunnlag og gitt innspill i møter i løpet av 2020 til Miljødirektoratet som har utarbeidet forslag til nytt miljøregelverk. På bakgrunn av våre roller som rådgiver og aktør gir vi innspill til høringen.

Vårt råd

Norsk Polarinstitutt anerkjenner behovet for endring av miljøregelverket for å redusere den samlede belastningen på økosystemene på Svalbard. Klimaendringene på Svalbard skjer i høyt tempo og det er behov for å redusere andre påvirkningsfaktorer for å bevare det biologiske mangfoldet. Klima er den største driveren for endringer i de arktiske økosystemene. Dette er viktig å ikke tape av syne fremover.

Vi støtter at forvaltningen bruker føre-var-prinsippet for å ivareta naturmangfoldet på Svalbard, og ser behovet for en innstramming i regelverket for å redusere påvirkning på naturmangfoldet på Svalbard. Videre har vi flere innspill til forslagene om nytt regelverk som fremgår av høringsuttalelsen.

Les hele høringssvaret (PDF)