Det er utfordringer knyttet til bruk av søknadsfrist, og det er behov for ytterligere klargjøring av noen av definisjonene. Vi har kommentert at det kan virke uhensiktsmessig at regler om krav til beskyttelse mot isbjørn finnes i to ulike forskrifter.

Bakgrunn

Det foreslås at dagens ordning med krav om melding erstattes med en søknadsplikt, der søknad skal fremmes senest fire uker før ferdselen.

Vårt råd

For den aktiviteten Norsk Polarinstitutt utfører på Svalbard i henhold til samfunnsoppdraget vårt vil det ikke alltid være mulig å sende søknad fire uker i forveien. F.eks. vil tilsyn av installasjoner som værstasjoner og temperaturmåleutstyr kunne være nødvendig på kort varsel. Vi har også vist til utfordringer søknadsfristen vil føre til for utøvelse av vertskapsrollen i Ny-Ålesund.
Norsk Polarinstitutt har videre vist til at det ikke alltid vil være klart hvilken kategori en aktivitet faller i, og derved om den er omfattet av søknadsplikt eller ikke. Vi har også pekt på behov for ytterligere klargjøring av noen av definisjonene og vist til spørsmål kravet til forsikring reiser for aktivitet som er omfattet av statens selvassuranse. Vi har også kommentert at det kan virke uhensiktsmessig at regler om krav til beskyttelse mot isbjørn finnes i to ulike forskrifter.

Les hele høringssvaret (PDF)