Norsk Polarinstitutt påpeker at det er vist at seismikk gir dokumenterte effekter på sjøpattedyr og at det finnes lite kunnskap om effekter på sjøfugl. Gode avbøtende tiltak bør gjennomføres når man skyter seismikk, uansett tid på året.

Bakgrunn

Universitetet i Tromsø og Senter for fremragende forskning innen arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) planlegger å gjennomføre et vitenskapelig tokt i store deler av Barentshavet i august 2021. Området strekker seg fra Bjørnøya i vest til grensen mellom Norge og Russland i øst, og 500 km i retning nord-sør fra omtrent nordspissen av Hopen og sørover. Undersøkelsene inkluderer høyoppløselig seismikk og kjerneprøveinnsamling av bunnsedimenter.

Vårt råd

Norsk Polarinstitutt påpeker at det er vist at seismikk gir dokumenterte effekter på sjøpattedyr. Og at det finnes lite kunnskap om effekter av seismikk på sjøfugl. Det er også grunn til å merke seg at Riksrevisjonen har bemerket at miljøhensyn i for liten grad har blitt hensyntatt under myndighetenes arbeid med tillatelser til seismikkundersøkelser, og at rådgivning i for liten grad har vært kunnskapsbasert.

Norsk Polarinstitutt understreker at det er viktig å gjennomføre gode avbøtende tiltak når man skyter seismikk, uansett tid på året. Observasjoner av hval og andre marine pattedyr bør utføres i minst 30 minutter før oppstart, og anbefalte sikkerhetssone på 1–2 km til marine pattedyr anbefales fulgt. «Soft start», dvs at seismisk utstyr går med redusert styrke en viss periode før undersøkelsen starter, er alene ikke tilstrekkelig.

kart over planlagt undersøkler for tokt med Helmer hanssen

Kart av undersøkelsesområdet fra søknaden.

Les hele høringssvaret (PDF)