Is smelter, havet endres og flere økosystem er utsatt. Selv med lave utslipp er mange endringer uunngåelige, sier FNs klimapanel i en ny rapport.

I dag lanserte klimapanelet til FN (IPCC) sin spesialrapport om hav og is. Norsk Polarinstitutt sin forsker Kit M. Kovacs er en av medforfatterne i rapporten. Kovacs bidrar med faglig gjennomgang av forskning som viser koplinger mellom klimaendringer og marine pattedyr i Arktis.

sd

Seniorforsker, biolog og medforfatter av spesialrapporten, Kit M. Kovacs (nærmest), deltok nylig på forskningstokt i Framstredet (mellom Svalbard og Grønland) i forbindelse med sin forskning på marine pattedyr i Arktis. På bildet sitter hun i observasjonsdekket til FF «Kronprins Haakon» og speider etter hvaler. 

Ønsker utslippsreduksjoner

Spesialrapporten gir en oppdatert kunnskapsstatus for emne som havnivåstiging, issmelting, økosystemendringer og havforsuring. Den klare konklusjonen er at endringene allerede er i gang, og går raskere enn en har trodd tidligere. Dette gjelder også for polarområdene, der Kovacs har bidratt inn med kunnskap til rapporten.

Direktør Ole Arve Misund fra Norsk Polarinstitutt deltok på lanseringen av spesialrapporten ved Miljødirektoratet i dag. Misund vektlegger at rapporten er en sammenstilling som for første gang viser at hele jordkloden blir påvirket av klimaendringen, fra dyphavet til høyfjellet. Det krever at tiltak iverksettes for å begrense klimaendringene.

Polisen i Arktis og Antarktis smelter, breene på Grønland og i høyereliggende strøk likeså, og havet verden over blir også endret. Betydelige utslippsreduksjoner må til for å avgrense den negative miljøutviklingen som ellers vil få stor innvirkning på mange samfunn verden over, sier Misund.

Ole Arve Misund (midten) deltok i dag i lanseringen av spesialrapporten. Her fra paneldeltakelsen under lanseringen, på bildet sammen med Karoline Andaur, nestleder i WWF (t.v) og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Foto: Eirik Stokstad Brødholt / Miljødirektoratet 

Her er noen av konklusjonene i IPPC sin spesialrapport om hav og is:

• Hav, is og snø er i ferd med å forandres dramatisk som følge av klimaendringer.
• Isbreer vil smelte, havet vil fortsette å stige, økosystemer vil svekkes og verdifulle arter gå tapt.
• Forskjellene mellom høy- og lavutslippsscenarioer er stor, så raske utslippskutt er nødvendig for å unngå de verste klimaeffektene og styre mot en bærekraftig fremtid.
• Havet har blitt varmere, surere og har tapt oksygen.
• Oppvarmingen av havet skjer nå dobbelt så raskt som for 25 år siden.
• Marine hetebølger har blitt mer intense, langvarige og dekker større områder enn før. 
• Klimaendringer har ført til at mange marine arter inkludert fisk har forflyttet seg flere hundre kilometer siden 1950. 
• Havet stiger stadig raskere. På drøyt hundre år (1902-2015) har det globale havnivået steget med omkring 16 cm.
•  Antarktis sitt bidrag til havnivåstigning vil øke med økte mengder tap av is.
• Endringene i kryosfæren har påvirket økosystemer i fjellområder og polare landområder.
• Noen plante- og dyrearter har økt i antall og utbredelse, mens arter som trenger snø og kulde har endret adferd, blitt færre og står i fare for utryddelse.
• Minkende kryosfære har ført til negative virkninger på matsikkerhet, vannkvalitet, menneskers levebrød og helse, infrastruktur, transport og turisme, samt for kultur, spesielt i urbefolkningssamfunn.

Storkobbe hviler på isen på Svalbard. Selen har en satellittsender på ryggen som er påsatt i forbindelse med forskning på arten. Foto: Kit M. Kovacs og Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt 

Spesialrapporten bygger på en sammenstillingen av nesten 7000 vitenskapelige artikler og viser at flere av konsekvensene fra klimaendringer på hav og kryosfære ikke lar seg reversere i overskuelig fremtid. Mye kan derimot gjøres for å redusere virkningene. Vern, restaurering, økosystembasert forvaltning, reduksjon av forurensning og andre stressfaktorer vil bidra til å opprettholde økosystemene. I tillegg må samfunnet tilpasses et nytt klima. Menneskene som er mest utsatt for klimarisiko knyttet til hav og is er ofte de som er dårligst rustet til å håndtere utfordringene.

Norge er en aktiv bidragsyter inn mot FNs klimapanel og ti forfattere fra norske forskningsmiljøer har vært med på å lage rapporten. Fire av dem har vært hovedforfattere på ulike kapitler: Miriam Jackson fra Norges Vassdrags- og energidirektorat, Geir Ottersen fra Havforskningsinstituttet, Martin Sommerkorn fra Verdens Naturfond (WWF) og Andreas Kääb fra Universitetet i Oslo. I tillegg har blant annet Bjerknessenteret, Norsk Polarinstitutt, Cicero og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø gitt ulike bidrag.

Dette er første gang klimapanelet presenterer en egen rapport om hvordan ulike grader av klimaendringer påvirker hav, kyst, polare områder og høye fjellområder.

Kilde: Miljødirektoratet